OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste návštěvníkem tohoto webu, odesíláte nám kontaktní formulář nebo se stanete odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. Naše společnost zodpovídá za jejich zabezpečení a ochranu. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále GDPR).

1. KDO JE SPRÁVCE (KDO JSME)

Správcem osobních údajů fyzických osob je provozovatel webových stránek www.projekce-olomouc.cz Prohlašujeme Jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR, a tedy že:

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

3. PRO JAKÝ ÚČEL

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a vybraní spolupracovníci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských opěrací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe, než my sami a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

U plnění smlouvy je to po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.
Obchodní sdělení jsou zasílána registrovaným zájemcům po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let. U zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než je vznesena jejich námitka proti zpracování údajů za tímto účelem. U obou variant případně do doby, než dojde k odhlášení odběru formou využití odhlašujícího odkazu na každém obchodním sdělení.
U základních analýz je to po dobu 5 let.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou sobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: beran@projekce-olomouc.cz.

7. JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Správce dbá na bezpečnost a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany správce pravidelně testováno.

8. KONTAKT NA SPRÁVCE:

Pro on-line komunikaci na email adrese: beran@projekce-olomouc.cz.